POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. DEFINICJE

Użyte poniżej pojęcia pisane wielką literą, oznaczają:

a. Administrator - Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167637, REGON: 01552787900000, NIP: 8371658005, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.396.000,00 PLN;

b. Sklep internetowy - dostępna pod adresem ingrid.pl platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Administratora, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Administratora;

c. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na ich podstawie osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dziennik Urzędowy UE seria L nr 119, z 4.5.2016 r., s. 1–88);

d. Newsletter - Usługa świadczona w Sklepie internetowym;

e. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Administratora;

f. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego w tym jako jego Klient;

g. Klient - Użytkownik serwisu internetowego ingrid.pl zamierzający nabyć produkty w sklepie ingrid.pl będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zamieszkująca na terenie Polski lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca siedzibę na terenie Polski, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Administratorem;

h. Regulamin sklepu internetowego - Regulamin umieszczony w serwisie internetowym pod adresem https://ingrid.jcd.pl/pl/page/3-regulamin-sklepu;

i. Polityka prywatności - niniejsza polityka;

j. Opinia o Produkcie - wyrażona przez Klienta osobista opinia, komentarz lub inna wypowiedź, zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Produkcie;

k. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. ADMINISTRATOR

2.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu internetowego ingrid.pl jest: Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167637, REGON: 01552787900000, NIP: 8371658005, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.396.000,00 PLN.

2.2. W kwestiach związanych z ochroną Danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych:

a. drogą pisemną na adres: Verona Products Professional Sp. z o.o.  Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa,

b. drogą mailową na adres: [email protected];

c. drogą telefoniczną: tel.: +22 577 52 00

2.3. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: [email protected]

3. DANE OSOBOWE

3.1. Każdy Użytkownik Sklepu internetowego przeglądający treści w obszarze Sklepu internetowego może udostępniać dotyczące go dane, zarówno pozwalające na identyfikację (w tym dane osobowe), jak i dane anonimowe. Administrator danych dokłada wszelkich starań w zakresie zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa udostępnianych danych, jak również zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich bez wyraźnej podstawy prawnej. W zakresie przetwarzania danych osobowych Administrator danych stosuje się w szczególności do zasad określonych w RODO.

3.2. Administrator danych będzie gromadzić dane Użytkowników w tym ich Dane osobowe, w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie ich traktować w sposób niezgodny z tymi celami. W razie konieczności zebrania danych dla realizacji określonego celu Administrator danych poinformuje o tym osobę zainteresowaną starając się przekazać pełną klauzulę informacyjną na temat przetwarzania danych w czasie lub – w miarę możliwości – przed zebraniem tych danych. 

3.3. Administrator danych zobowiązuje się zbierać jedynie te dane, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. 

3.4. Za pośrednictwem strony Sklepu internetowego Administrator może wejść w posiadanie danych:

a. przekazywanych mu przez Użytkowników na podstawie Regulaminu sklepu internetowego, które przekazywane są mu w momencie korzystania przez Użytkownika z funkcji znajdujących się w Sklepie internetowym, danych osób kontaktujących się z Administratorem z wykorzystaniem dostępnych na stronie Sklepu internetowego danych teleadresowych Administratora lub formularza kontaktowego, a w szczególności danych osób: 

i. przekazujących swoje dane poprzez wypełnienie formularza Newsletter dostępnego online na Stronie,

ii. danych osób posiadających zarejestrowane Konto w Sklepie internetowym;

iii. danych osób składających Zamówienie w Sklepie internetowym;

b. osób trzecich podanych mu uprzednio przez Użytkownika w momencie, gdy dokonuje on zamówienia na adres osoby trzeciej podając jego dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu, a także w momencie, gdy Klient decyduje się na otrzymanie Faktury VAT i wskazuje do niej dane innej osoby fizycznej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której te dane nie dotyczą, Administrator zobowiązany jest wobec osoby, której dane osobowe otrzymał wypełnić obowiązek z art. 14 RODO.

d. zbieranych automatycznie:

i. ze względu na bezpieczeństwo danych oraz w celu optymalizacji łatwości użytkowania Sklepu internetowego, Administrator danych może zbierać także dane, w tym informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny strony odwiedzanej przed wejściem na stronę Sklepu internetowego, liczbie wizyt oraz czasie spędzonym na Stronie oraz odwiedzanych konkretnych podstronach;

ii. dane zebrane automatycznie nie są związane z danymi z innych źródeł; Administrator danych podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wskazane dane zbierane automatycznie nie identyfikowały osób fizycznych, tj. by nie miały one charakteru danych osobowych; Administrator danych zastrzega sobie jednak prawo do retrospektywnej weryfikacji danych zbieranych automatycznie oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań leżących w granicach prawa zmierzających do ustalenia źródła pochodzenia danych w uzasadnionych przypadkach – w szczególności w przypadku wystąpienia oznak nielegalnego wykorzystywania informacji bądź innych bezprawnych czynności.

3.5. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe Użytkowników w oparciu o następujące podstawy prawne:

3.5.1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody w celu:

3.5.1.1. przesyłania treści marketingowych;

3.5.1.2. przesyłania newslettera; 

3.5.1.3. otrzymywania dodatkowych korzyści w przypadku, kiedy Klient posiadający Konto poda datę urodzenia;

3.5.1.4. każdorazowo określonym w treści udzielonej zgody.

3.5.2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych, odbywa się w celu: 

3.5.2.1. świadczenia usług drogą elektroniczną (newsletter, formularz kontaktowy, livechat), komunikacji z Użytkownikiem w zakresie określonym w Regulaminie sklepu internetowego, a także w innych regulaminach wiążących zarówno Użytkownika, Klienta jak i Administratora;

3.5.2.2. obsługi i realizacji postępowań reklamacyjnych;

3.5.2.3. obsługi i realizacji zwrotów Produktów zakupionych na Sklepie internetowym;

3.5.2.4. realizacji Zamówienia, w zakresie danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe w formularzu zamówienia;

3.5.2.5. prowadzenia komunikacji przy wykorzystaniu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego;

3.5.2.6. wykonania nałożonych na Administratora obowiązków związanych z założeniem i obsługą Konta;

3.5.2.7. obsługi zapytań Klientów, Użytkowników składanych w trakcie procesu składania Zamówień; 

3.5.2.8. świadczenia usług drogą elektroniczną w tym umożliwienia Klientowi wyrażenia Opinii o Produkcie;

3.5.3. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności obowiązków z zakresu sprawozdawczości finansowej i związanych z dochodzeniem lub możliwością dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub odpowiedzialności karnej lub administracyjnej przez Administratora, Użytkownika lub osoby trzecie; a także w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy i dokonaniem zwrotu Zamówienia;

3.5.4. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, do których zaliczyć można:

3.5.4.1. konieczność rozpatrzenia indywidualnej sprawy zgłaszanej przez Użytkownika, w tym udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie; 

3.5.4.2. w celach analitycznych i statystycznych Administratora polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności Klienta, Użytkownika na stronie Sklepu internetowego;

3.5.4.3. ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, rozpatrywanie składanych reklamacji dotyczących usług oferowanych przez Administratora danych, przetwarzanie przekazanych przez kontrahentów Administratora danych osobowych osób fizycznych dedykowanych do realizacji umowy zawartej pomiędzy kontrahentem a Administratorem danych.

3.6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia przez Użytkownika Administratorowi takich danych lub żądanie ich usunięcia mogą uniemożliwić wykonanie przez Administratora usługi lub nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem, Klientem. W przypadku Danych osobowych podawanych opcjonalnie (za zgodą) nie są przewidziane żadne konsekwencje związane z ich niepodaniem. 

3.7. Odbiorcami Danych osobowych mogą być w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcy usług IT i hostingowych, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, marketingowe, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne, dostawcy usługi livechat, dostawcy systemu mailingowego, kontrahenci Administratora danych, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator danych. Jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe Uczestnika, Klienta osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym. Administrator może również udostępniać dane osobowe publicznie w przypadku publikowania Opinii o Produkcie danej osoby.

3.8. Dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przez czas niezbędny do rozpatrzenia indywidualnej sprawy, którą zgłasza Użytkownik za pośrednictwem danych teleadresowych lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego, a także później, tj. przez okres czasu wymagany właściwymi przepisami prawa, w tym w związku z przechowywaniem dokumentów niezbędnych do celów podatkowych bądź do czasu przedawnienia roszczeń – w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. Z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w zdaniu poprzednim dane osobowe mogą być przetwarzane, przechowywane przez czas: 

3.8.1. świadczenia usług w tym w postaci założenia Konta w Sklepie internetowym;

3.8.2. realizowania zamówienia złożonego w Sklepie internetowym;

3.8.3. niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a także przez czas koniczny do wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu;

3.8.4. do momentu wycofania wyrażonej uprzednio zgody;

3.8.5. do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. KONTO W SKLEPIE INTERENTOWYM I ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Administrator świadczy Użytkownikom zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego usługę Konta. Użytkownik zakładając Konto w Sklepie internetowym przekazuje Administratorowi dane niezbędne do realizacji Umów sprzedaży w Sklepie internetowym takie jak: swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Dane te wykorzystywane będą następnie do realizowania Umów sprzedaży Użytkownikowi Produktów w Sklepie internetowym, ich dostarczania do Użytkownika i dokonywania przez Strony rozliczeń z tego tytułu, w tym również wystawiania przez Administratora i dalszego przetwarzania związanych z tym dokumentów.

4.2. Użytkownik może, zakładając Konto lub w termie późniejszym, na zapytanie Administratora, przekazać na Konto dodatkowe dane takie jak w szczególności swoją datę urodzenia w celu otrzymania dodatkowych korzyści. 

4.3. Użytkownik może w każdym czasie usunąć z Konta niektóre dane lub zmienić je i zatwierdzić te zmiany z tym zastrzeżeniem, że usunięcie z Konta jakkolwiek danych niezbędnych do realizacji Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym, jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o usunięciu Konta.

4.4. Umowa o świadczenie usługi Konta może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie za wypowiedzeniem w terminie 14 dni poprzez aktywację polecenia „Usuń konto” udostępnianego Użytkownikowi na Koncie dostępnego po zalogowaniu na Konto.

4.5. Administrator umożliwia Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym bez użycia Konta, jako „gość” pod warunkiem, że Klient przekaże Administratorowi dane niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży takie jak: swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres dostawy.

4.6. Dane Użytkownika, Klienta przekazane na warunkach opisanych w pkt 4.5. powyżej będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z odrębnymi postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

5. PROMOCJE

W ramach Sklepu internetowego mogą być prowadzone akcje promocyjne czy też konkursy, których szczegółowe zasady zostaną określone w odrębnych regulaminach, do których znajdą zapisy regulaminów oraz niniejszej Polityki prywatności.

6. NEWSLETTER

6.1. Administrator świadczy Użytkownikom zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego usługę newsletter. Użytkownik zamawiający usługę przekazuje Administratorowi poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.

6.2. W przypadku uruchomienia przez Administratora Newslettera Użytkownik, który zdecydował się na subskrybuje Newslettera wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

6.3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się na końcu każdego z przesłanych wiadomości.

6.4. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.   

6.5. Jeśli Użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialny za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celu wskazanym w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki prywatności.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administrator może przetwarzać Dane osobowe Uczestników lub Klientów Sklepu internetowego jak i innych osób, odwiedzających profile Administratora dotyczące Sklepu internetowego takich jak np. Instagram, Facebook, YouTube w związku z prowadzeniem tych profili. Przetwarzanie takich Danych osobowych w ramach tych profili następuje w celu promowania Sklepu internetowego, rozpowszechniania informacji o promocjach, konkursach, których organizatorem jest Administrator oraz w celu promocji produktów, usług w ramach usług świadczonych w Sklepie internetowym. Administrator uprawniony jest m.in. do prowadzenia komunikacji z takimi osobami za pośrednictwem tych profili w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który przejawia się w promocji wizerunku, marki oraz Sklepu internetowego należącego do Administratora.

8. PRAWA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOWI DANYCH

8.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich sprostowania/ poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu  co do sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych, a także prawo do wycofania zgody co do przetwarzania danych osobowych jeżeli podstawa przetwarzania jest zgoda osoby której dane dotyczą.

8.2. Wykonanie uprawnień, o których mowa w pkt 8.1. powyżej, może nastąpić poprzez złożenie stosownego wniosku do Administratora.

8.3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora Danych jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.4. Zachowania Użytkowników na stronie Sklepu internetowego oraz ich preferencje zakupowe będą podlegać profilowaniu w celu dostosowywania ofert usług i produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu internetowego do potrzeb Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu jego danych. 

8.5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich, które nie są członkami Unii Europejskiej i które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Takie przekazanie Danych osobowych przez Administratora będzie miało jednak miejsce wyłącznie wtedy, gdy podmiot przetwarzający zobowiąże się do przestrzegania standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską.

9. ZABEZPIECZENIE DANYCH

9.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

9.2. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL.

9.3. Podmioty trzecie mogą przetwarzać Dane osobowe na zlecenia Administratora, pod warunkiem, iż w stosownej umowie zobowiążą się do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w tym w zakresie zachowania poufności.

 

10. ZMIANY POLITYKI/POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, wedle uznania Administratora. W przypadku wprowadzenia przez Administratora zmian wchodzą one w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie ingrid.pl

10.2. W przypadku gdy wprowadzona zmiana miałaby duży wpływ na prywatność Użytkowników termin, o którym mowa w pkt 10.1. powyżej liczony będzie od dnia wysłania informacji o zmianie Polityki prywatności do Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail , tak aby mieli oni możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji.

10.3. W każdym przypadku, Administrator zaleca Użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę prywatności na wypadek, gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej.

10.4. Korzystanie ze Sklepu internetowego pod adresem ingrid.pl oznacza zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności.

11. PLIKI COOKIES

11.1. Witryna ingrid.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

11.2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

11.3. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

11.4. W ramach korzystania z witryny ingrid.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies:

a) Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka oraz nasze systemy analityczne. 

b) Trwałe pliki cookie nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika Serwisów.

11.5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia:

a. Google Analytics, które wykorzystywane jest do wykonywania analizy i statystki zachowań użytkowników. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookie, które potrzebne są przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne Serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Serwisów. Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics możesz znaleźć pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245;

b. Google Ads umożliwiające mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analizę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala na wyświetlanie reklam Administratora osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

c. Piksele Facebooka umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analizę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

d. Google Search Console, które pomaga nam zrozumieć jak nasza Strona Internetowa postrzegana jest przez Użytkowników, monitoruje zmiany na niej zachodzące oraz poprawia jej sprawność. Google Search Console wykorzystywany jest w celach statystycznych, gdyż pomaga nam w działaniach takich jak: pozycjonowanie strony w wyszukiwarce, monitorowanie ruchu na stronie, monitorowanie błędów w kodzie strony oraz monitorowanie jej ogólnego działania. Ponadto Google Search Console  optymalizuje stronę pod kątem pozycjonowania, pomaga planować strategię promowania fraz kluczowych, informuje o problemach związanych z serwerem oraz złośliwym oprogramowaniem oraz rejestruje problemy z czytelnością i dostępnością witryny. Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Search Console  możesz znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/1308617?hl=pl#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule

e. HotJar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w Serwisie. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy. Jeżeli nie chcesz, aby Twoja aktywność w Serwisie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out. Pamiętaj, że jeśli po skorzystaniu z tej funkcji usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce i wrócisz do naszych Serwisów, monitorowanie Hotjar włączy się ponownie.

11.6. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna również na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. 

11.7. Użytkownicy w każdej chwili mają możliwość wyłączenia cookies w swojej przeglądarce – jeśli nie chcą, by pliki te były przechowywane na ich komputerze lub innym urządzeniu. Pliki cookies można wyłączyć trwale lub w związku z prowadzoną sesją. Należy mieć jednak na uwadze, że wyłączenie cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony, jak również na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych. 

11.8. Informacje dotyczące usuwania zapisanych plików cookies, jak również zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie zapisywania plików cookies dostępne są pod następującymi adresami: 

a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

b) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl 

c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

d) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

11.9. W każdej chwili Użytkownik, Klient ma możliwość zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Produkt dodany do porównania