REGULAMIN KONKURSU-ROZDANIE  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej, jako: „Regulamin promocji”) określa zasady konkursu-rozdania, zorganizowanego przez sklep ingrid.pl realizowanego na Instagramie INGRID.COSMETICS oraz w sklepie internetowym ingrid.pl dnia 16.08.2023 r. (dalej, jako: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167637, REGON: 01552787900000, NIP: 8371658005, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.396.000,00 PLN (dalej, jako: „Organizator”). 

3. Poprzez Produkty na gruncie niniejszego Regulaminu Konkursu należy rozumieć boxy wskazane przez organizatora jako nagrody dla konkursowiczów. W boksie kosmetycznym do wygrania za będzie: zestaw kosmetyków z kolekcji Natural Essence Ingrid.

4. Konkurs-rozdanie realizowany na Instagramie: Ingrid.Cosmetics rozpocznie się dn. 16/08/2023 o godz. 16:00, a zakończy dn. 22/08/2023 o godz. 23:59. 

5. Przystąpienie do Konkursu opisanego w niniejszym Regulaminie promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu. 

6. Zasady Konkursu:  

- odpowiedz na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem na Instagramie i w tym samym komentarzu oznacz trzech znajomych,

- udostępnij post konkursowy u siebie na Instagram Stories,

- zaobserwowuj profil Ingrid.Cosmetics na Instagramie,

- polub nasze 3 ostatnie posty na Instagramie Ingrid.Cosmetics.

§ 2. ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która weźmie udział w Konkursie na Instagramie Ingrid.Cosmetics oraz w sklepie internetowym ingrid.pl w terminie określonym w punkcie 4. paragrafu 1. na zasadach określonych w Regulaminie.  

§ 3. REKLAMACJE 

1. W przypadku przeprowadzenia Konkursu z naruszeniem postanowień Regulaminu Konkursu, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa. 

3. Ogólne zasady reklamacji Produktów są zawarte w regulaminie Sklepu internetowego na stronie https://ingrid.pl/pl/page/3-regulamin-sklepu  

4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację oraz skan dowodu zakupu. 

5. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  

6. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji oraz Regulaminu Sklepu internetowego. 

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem. 

9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej https://ingrid.pl/pl/page/6-regulamin-promocji. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z przebiegiem Konkursu, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, Regulaminu Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://ingrid.pl/pl/page/3-regulamin-sklepu oraz Polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://ingrid.pl/pl/page/2-polityka-prywatnosci. 

4. Niniejszy Regulamin Konkursu jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie Konkursu zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem https://ingrid.pl/pl/page/6-regulamin-promocji 

7. Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami. 

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.08.2023 roku. 

Produkt dodany do porównania