REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INGRID COSMETICS

obowiązujący od dnia 29.11.2021

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu internetowego Ingrid, dostępnego pod adresem ingrid.pll w tym zasady zawierania Umów sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą, w tym m.in. obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

§1. DEFINICJE

Użyte poniżej pojęcia pisane wielką literą, oznaczają:

a. Regulamin - niniejszy regulamin;

b. Cena Produktu - wartość brutto produktu wyrażona w złotych polskich, zawierająca stawkę podatku VAT, nie uwzględnia ona dodatkowych kosztów związanych z transakcją sprzedaży w tym w szczególności opłaty z tytułu dostawy Produktów;

c. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

d. Sklep internetowy - dostępna pod adresem ingrid.pl platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Sprzedawcę;

e. Klient - Użytkownik serwisu internetowego ingrid.pl będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zamieszkująca na terenie Polski lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca siedzibę na terenie Polski, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym;

f. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę;

h. Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z umową o świadczenie usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

i. Całkowity koszt zamówienia - ponoszony przez Klienta koszt Zamówienia, który obejmuje cenę Produktów dodanych przez Klienta do koszyka, powiększony o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości Klienta;

j. Polityka prywatności - polityka prywatności i wykorzystania plików cookies zamieszczona pod adresem https://ingrid.jcd.pl/pl/page/2-polityka-prywatnosci;

k. Produkt - rzecz, dostępna w sklepie interesowym ingrid.pl, które Klient może zamówić za pośrednictwem strony internetowej ingrid.pl na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie może kupić rzeczy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

l. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego w tym jako jego Klient;

m. Login - adres poczty elektronicznej Klienta podany w ramach Sklepu internetowego podczas tworzenia Konta;

n. Sprzedawca - Verona Products Professional Spółka z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167637, REGON: 01552787900000, NIP: 8371658005;

o. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zawarta na odległość, za pośrednictwem ingrid.pl pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca sprzedaży Produktów;

p. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

q. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić za pośrednictwem ingrid.pl zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

r. Koszt dostawy - ponoszony przez Klienta koszt dostarczenia Zamówienia pod wskazany przez niego Adres dostawy; 

s. Adres dostawy - adres pocztowy na terenie Polski wskazany przez Klienta pod który ma zostać doręczone Zamówienie;

t. Opinia o Produkcie - wyrażona przez Klienta osobista opinia, komentarz, lub inna wypowiedź, zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Produkcie;

u. Newsletter - Usługa świadczona w Sklepie internetowym;

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym ingrid.pl prowadzony jest przez Verona Products Professional Spółka z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167637, REGON: 01552787900000, NIP: 8371658005.

2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

3. Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia. 

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny z których korzysta Klient, spełnienia następujących wymagań: 

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu 

b. dostęp do poczty elektronicznej; 

c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; 

d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: 

5. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu internetowego, Usług elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży. 

§3. REJESTRACJA I ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA

1. W celu utworzenia nieodpłatnego Konta, Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji w Sklepie internetowym.

2. Konto może założyć każdy pełnoletni Klient, będący pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, co też oświadcza poprzez założenie Konta.

3. W celu założenia Konta Klient:

a.  wprowadza w odpowiednich rubrykach formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę następujące dane: 

i. Imię i nazwisko, 

ii. Aktywny adres poczty elektronicznej

iii. Datę urodzenia.

b. potwierdzenia zapoznania się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,

c. przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji, przy użyciu odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem rejestracji oznaczonej jako „Zapisz”.

4. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji Konta zawiera co najmniej – pola obowiązkowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło.

5. W trakcie rejestracji, Klient ustala indywidualne hasło do Konta.

6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Sprzedawca na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji w Sklepie internetowym.

7. Sprzedawca nie weryfikuje poprawności i prawdziwości danych przekazanych przez Klienta w trakcie rejestracji na Stronie internetowej. 

8. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji, że Klient posiada więcej niż jedno aktywne Konto, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, w celu wyjaśnienia sprawy, żądać od Klienta dodatkowych informacji w celu potwierdzania, że Klient jest właścicielem Konta, usunąć wszystkie lub niektóre Konta Klienta będące wynikiem wielokrotnej rejestracji lub podjąć inne niezbędne działania w celu realizacji postanowień Regulaminu w szczególności skutecznego wdrożenia zasady, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej. O podjętych decyzjach i ewentualnych, mających zastosowanie środkach Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub listem elektronicznym.

9. Klient po założeniu Konta, może złożyć Zamówienie po skutecznym zalogowaniu się na swoje Konto poprzez podanie Loginu i hasła do odpowiednich rubryk zamieszczonych w bramce logowania i po zatwierdzeniu podanych danych. Po zalogowaniu do Konta, Klient w panelu Klienta może, dokonać zmiany danych podatnych podczas rejestracji oraz śledzić stan realizacji i historię swoich Zamówień. 

10. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia przez Sprzedawcę jego Konta w Sklepie internetowym. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca usunie Konto w okresie do 14 dni od dnia otrzymania żądania. 

11. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu skorzystania z usługi Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zgoda może być każdorazowo cofnięta poprzez przekazanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. 

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Produkty można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem: ingrid.pl.

2. Klient może złożyć Zamówienie po uprzednim zalogowaniu się do Konta lub jako gość tj. bez posiadania Konta. W przypadku składania Zamówienia jako gość, Klient zobowiązany jest podać jednorazowo dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Produktów. 

3. Klient w Sklepie internetowym kompletuje Zamówienie dodając kolejno poszczególne Produkty do Koszyka poprzez kliknięcie polecenia „Dodaj do koszyka” lub poprzez kliknięcie w ikonę koszyka i postępowanie zgodnie z wyświetlaną instrukacją. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient, w celu finalizacji Zamówienia powinien wybrać polecenie „Przejdź Do Realizacji Zamówienia”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się w trakcie składania Zamówienia informujących o kolejnych krokach, które należy podjąć w celu złożenia Zamówienia. Zamówienie zostaje ostatecznie przesłane do Sprzedającego poprzez kliknięcie w polecenie „Zamawiam i płacę”, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy Klient otrzymuje informację z wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia obejmującymi w szczególności dane zamawianych Produktów, ich ceny oraz Całkowity koszt zamówienia, sposób zapłaty i sposób wykonania dostawy Zamówienia. Aby dokonać Zamówienia, konieczne jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu i Polityki prywatności.

4. Poprzez przyciśnięcie polecenia "Zamawiam i płacę" Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu realizacji Zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi wyłącznie potwierdzenie faktu, że Zamówienie zostało przez Klienta skutecznie złożone i że będzie realizowane odpowiednio do stanów magazynowych Sprzedawcy. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży. 

6. Informacja o Produktach prezentowanych w Sklepie internetowym nie stanowi oferty (ponadto nie potwierdza dostępności Produktów), a stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

7. W przypadku, gdy podczas kompletowania Zamówienia, okaże się, że jakikolwiek z Zamówionych przez Klienta Produktów jest niedostępny, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji istnieje możliwość całkowitej rezygnacji z Zamówienia.

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 5 powyżej przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca może nie przyjąć oferty złożonej przez Klienta, bez podawania przyczyny. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów. Klient może dokonać zakupu takiego samego Produktu w maksymalnej liczbie 5 sztuk w ciągu doby.

§5. METODY PŁATNOŚCI

1. Klient może dokonać płatności za złożone Zamówienie przy odbiorze (za pobraniem) lub z góry:

a. za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności poprzez szybki przelew internetowy;

b. za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności przy użyciu kodu BLIK,

c. przelewem tradycyjnym.

2. W przypadku zapłaty za Zamówienie w sposób określony w ust. 1 lit. a - b powyżej, realizacja Zamówienia nastąpi, jeśli w ciągu 2 godzin od chwili aktywacji przez Klienta polecenia „Zamawiam i płacę”, Klient dokona płatności za Zamówienie, co zostanie potwierdzone uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą w wysokości Całkowitego kosztu zamówienia. Za datę dokonania płatności uznawana jest chwila, w której rachunek bankowy Sprzedawcy zostaje uznany kwotą Całkowitego kosztu zamówienia.

3. W przypadku zapłaty za Zamówienie w sposób określony w ust. 1 lit. c powyżej, realizacja Zamówienia nastąpi, w ciągu 48 godzin od momentu, kiedy rachunek bankowy Sprzedawcy zostanie uznany kwotą Całkowitego kosztu zamówienia.

5. Sprzedawca dostarcza Klientowi wraz z Zamówieniem dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub na wniosek Klienta złożony wraz z Zamówieniem albo w terminie 3 miesięcy od daty wysyłki Zamówienia, fakturę VAT. Sprzedawca dostarcza również Klientowi będącemu Konsumentem wzór formularza odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie formy płatności będą dostępne. Dostępność metod płatności jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody dostawy.

§6. CENA PRODUKTÓW I CAŁKOWITY KOSZT ZAMÓWIENIA

1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym są cenami brutto, zawierają wszelkie podatki w tym podatek VAT nie obejmują natomiast kosztów dodatkowych do których poniesienia Klient będzie zobowiązany, wskazanych przy składaniu Zamówienia w tym przede wszystkim Kosztów dostawy. 

2. Całkowity koszt zamówienia oraz Ceny Produktów podawane są w złotych polskich. 

3. Wszystkie koszty składające się na Całkowity koszt zamówienia obejmujące m.in. Koszt dostawy będą przedstawione Klientowi w Koszyku przed złożeniem Zamówienia po uprzednim dokonaniu wyboru sposobu płatności oraz metody dostawy. 

4. Koszt dostawy będzie naliczany zgodnie z obowiązującym w Sklepie internetowym cennikiem dostawy i zależy od wybranej przez Klienta opcji i sposobu dostawy w trakcie składnia Zamówienia. 

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitych kosztów zamówienia:

a. w chwili dokonania płatności za Zamówienie w przypadku wyboru przez niego metody płatności wskazanej w §5 ust. 1 lit. c Regulaminu;

b. w chwili składania Zamówienia w przypadku wyboru przez niego metody płatności wskazanej w §5 ust. 1 lit. a -b Regulaminu;

c. w chwili dokonania płatności za Zamówienie w przypadku wyboru przez niego metody płatności wskazanej w §5 ust. 1 lit. c Regulaminu;

6. Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania bieżących aktualizacji Cen Produktów dostępnych w Sklepie internetowym oraz może obejmować je promocjami bez powiadamiania o tym Klientów. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy pomiędzy Ceną Produktu ustaloną w skutecznie złożonym już przez Klienta Zamówieniu, a Ceną Produktu objętego przez Sprzedawcę promocją. 

§7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Skompletowane Zamówienie zostanie przesłane Klientowi za pośrednictwem dostawcy zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zamówienie zostanie przekazane dostawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub w przypadku wyboru metody płatności przy odbiorze w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. 

2. Zamówienia dostarczane są do miejsc położonych na terenie Polski. 

3. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie wskaże w Sklepie internetowym lub regulaminie promocji.

4. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy:

a. przesyłka kurierska;

b. przesyłka kurierska za pobraniem;

5. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie sposoby dostawy będą dostępne. Dostępność sposobów dostawy jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody płatności lub od wysokości Całkowitego kosztu zamówienia.

6. Liczba Dni roboczych, potrzebnych na dostawę Zamówienia uzależniona jest w szczególności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Przewidywany czas dostawy od momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej Zamówienie wynosi 24 godziny poza przypadkami, kiedy Zamówienie zostanie nadane w piątek, sobotę, niedziele lub inny dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy określony w przepisach ustawy o dniach wolnych od pracy (DzU z 1951 r. nr 4, poz. 28 ze zm.). 

7. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu dostawcy, kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Zamówienia. Sprzedawca rekomenduje Klientom przy odbiorze Zamówienia sprawdzenie czy przesyłka z Zamówieniem nie doznała w czasie przewozu ubytku lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzonych ubytków lub uszkodzeń, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i dostawcę, kuriera protokołu stwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu zgodności przesyłki z Zamówieniem, a w razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń, Klient wraz z dostawcą, kurierem powinien sporządzić protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

8. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi, w najszerszym wynikającym z przepisów prawa zakresie, odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników.

9. Klient zobowiązany jest odebrać Zamówienie bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia w określonym dla niego terminie zgodnie z wybranym sposobem dostawy, Zamówienie zostanie zwrócone Sprzedawcy, a Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać w terminie 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Zamówienia. Odstępując od Umowy sprzedaży Sprzedawca oświadcza o tym Klientowi i dokonuje zwrotu Całkowitych kosztów zamówienia na podany prze Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.

§8. POLITYKA ZWROTÓW - ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca.

2. W celu zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej Konsument, zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a. pisemnie na adres: Verona Products Professional, Kierownik Magazynu, Andrzejów Duranowski 27B, 96-500, Sochaczew

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z dołączonego do Zamówienia formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, ale nie jest to obowiązkowe.

4. Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkty Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klient powinien odesłać Produkty w oryginalnym opakowaniu na adres: Verona Products Professional, Kierownik Magazynu, Andrzejów Duranowski 27B, 96-500, Sochaczew. Rekomendujemy dołączyć do zwrotu dowód zakupu (paragon fiskalny).

5. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. 

6. Zwrot płatność za zwrócony Produkt Klient otrzyma w taki sam sposób, w jaki dokonał zapłaty za ten Produkt, w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest otrzymanie przez Sprzedawcę zwracanego Produktu. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi Całkowity koszt zamówienia, z tym, że koszt dostawy zwracany jest w kwocie odpowiadającej aktualnemu w dacie złożenia Zamówienia kosztowi podstawowej (najmniejszej wymiarowo i wagowo) przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) do Sprzedawcy ponosi Konsument.

9. Produkty wykonane na specjalne zamówienie Klienta nie podlegają prawu zwrotu. 

10. W przypadku korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech, funkcjonowania i charakteru, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu. 

11. W przypadku Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu nie może być zwrócony ze względów higienicznych i związanych z ochroną zdrowia, Klient po otworzeniu opakowania po dostarczeniu takiego Produktu nie ma prawa zwrotu. Mając na uwadze okoliczności wskazane w zdaniu poprzedni Sprzedawca stwierdza, że prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w tym Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do Produktów następujących: szminki, korektory cery, kredki do oczu, pudry do twarzy z aplikatorami i inne Produkty kosmetyczne z aplikatorami. 

§9. WARUNKI REKLAMACJI I ODPOWIEDZIALNOSĆ SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży wolny od wad. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.

2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Klienta reklamacji znajdują zastosowanie przepisy art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. W reklamacji Klient powinien podać jej przyczynę oraz żądanie z nią związane.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

a. pisemnie na adres: Verona Products Professional, Kierownik Magazynu, Andrzejów Duranowski 27B, 96-500, Sochaczew

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Produkty, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do ceny, jaką Klient zapłacił za podany reklamacji Produkt oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną, Klient nie będący Konsumentem otrzyma Produkt wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena Produktu i kosztów dostawy. Wybór sposobu załatwienia reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, ciąży na Kliencie.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili jej wpływu do Sprzedawcy. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych w ocenie Sprzedawcy, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, do rozpatrzenia reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy Produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta. 

10. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

11. Postanowienie ust. 5 powyżej nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, umowę o świadczenie usług bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w §8 Regulaminu.

§10. OPINIE O PRODUKTACH ZAMIESZCZONYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Użytkownik, który posiada Konto i dokonał zakupu Produktu może w przeznaczonej do tego zakładce Produktu zamieścić swoją opinię na jego temat.

2. Opinia o Produkcie może być wyrażona poprzez przypisanie Produktowi punktów w skali określonej przez Sprzedawcę lub także opis doświadczeń Klienta związanych z używaniem Produktu. 

3. Sprzedawca uprawniony jest do publikacji Opinii o Produktach po uprzednim sprawdzeniu, czy odpowiadają one zasadom niniejszego Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo do usunięcia Opinii o Produkcie, która okazała się nie spełniać zasad niniejszego Regulaminu już po jej publikacji. Opinia opublikowana przez Sprzedawcę nie może być przez Użytkownika zmieniona lub usunięta.

4. Zabronione jest zamieszczanie w sekcji opinie w Sklepie internetowym:

a. danych sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a także danych nieprawdziwych;

b. danych osobistych Użytkownika lub innych osób lub danych sprawiających wrażenie, że są danymi osobistymi lub danych teleadresowych, w tym odnośników (linków) do innych do innych obszarów sieci Internet;

c. treści reklamowych, promocyjnych, wyborczych jak również zawierających odniesienia do płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

5. Użytkownik zamieszczając Opinię o Produkcie oświadcza, że sam ją napisał tzn. jest jej autorem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Sprzedawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z zamieszczoną Opinią o Produkcie.

6. Jeżeli Opinia o Produkcie nie stanowi utworu w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa zamieszczenie przez Użytkownika tej Opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Sprzedawcy zgody na korzystanie z opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez:

a. rozpowszechnianie opinii w sieci Internet, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w Sklepie internetowym pod adresem ingrid.pl 

b. ujawnianie nazwy Użytkownika jako autora Opinii o Produkcie.

7. Jeżeli konkretna Opinia o Produkcie stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa, zamieszczenie przez Użytkownika tej opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Sprzedawcy niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony (z możliwością wypowiedzenia na dwa lata naprzód na koniec roku kalendarzowego), bez ograniczeń terytorialnych, z możliwością udzielania dalszych licencji, na korzystanie z opinii poprzez:

a. rozpowszechnianie Opinii o Produkcie w sieci Internet, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w Sklepie internetowym ingrid.pl;

b. ujawnianie nazwy Użytkownika jako autora Opinii o Produkcie.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej Użytkownik upoważnia również Sprzedawcę do rozpowszechniania Opinii o Produkcie w zakresie określonym Regulaminem bez wskazywania jej autora i decydowania o pierwszym udostępnieniu opinii publiczności oraz zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z Opinii o Produkcie, o ile sposób ten nie wykracza poza zakres określony w niniejszym Regulaminie.

§11. PROMOCJE

1. Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności może wprowadzać w Sklepie internetowym promocje określając ich szczegółowe warunki.

2. Zasady promocji, o których mowa w ust. 1 powyżej określane będą w odpowiednich regulaminach i informacjach o promocjach, które będą umieszczane w Sklepie internetowym. W dokumentach, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazany będzie również okres obowiązywania promocji, w razie braku stosownego zapisu w tym zakresie przyjmuje się, że promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.

3. W przypadku złożenia Zamówienia, w skład którego wchodzą Produkty objęte promocją Klient każdorazowo zostanie poinformowany o wysokości udzielonej zniżki lub innych przyznanych mu korzyściach w związku z promocją.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a regulacjami zawartymi w regulaminie promocji w pierwszej kolejności zastosowanie znajdują regulaminy właściwej promocji.   

§12. NEWSLETTER

1. Sprzedawca świadczy usługę nieodpłatną Newslettera 7 dni w tygodniu przez cały rok, na rzecz osoby, która zapisała się na subskrypcję Newslettera (zwany dalej: Subskrybent).

2. Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przy rejestracji, wiadomości w formie elektronicznej, które zawierają informacje o Produktach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników, Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

3. W celu dokonania subskrypcji, należy wprowadzić adres poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Następnie należy aktywować link aktywacyjny, przesłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany w formularzu. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zostaje zawarta po aktywacji tego linku przez subskrybenta.

4. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w Koncie, jeśli takowe posiada.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany oraz wyboru rodzaju, formy, sposobu i czasu udzielania dostępu do usługi Newslettera.

6. Sprzedawca ma prawo zablokowania dostępu do Konta Klienta oraz do usługi nieodpłatnej Newsletter, w przypadku działania Subskrybenta, lub Klienta na szkodę Sprzedawcy, to jest w szczególności prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub Produktu, lub zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; w przypadku działania na szkodę innych Klientów Sklepu internetowego, naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu, czy ze względów bezpieczeństwa. O zablokowaniu Sprzedawca poinformuje Klienta lub Subskrybenta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

§ 13. LIVECHAT 

1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie usługę Livechat, która umożliwia Klientowi, Użytkownikowi nawiązanie kontaktu ze Sprzedającym poprzez przesłanie za pośrednictwem czatu funkcjonującego na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

2. Wysłana przez Klienta, Użytkownika wiadomość na czacie rozpoczyna rozmowę z konsultantem działającym w imieniu Sprzedawcy. 

3. Livechat jest przeznaczony do udzielania informacji na temat Produktów sprzedawanych w ramach Sklepu internetowego, a także jego funkcjonowania i dostępnych w ramach jego działalności usług. 

4. Umowa o świadczenie usługi Livechat zawierana jest w momencie rozpoczęcia korzystania przez Klienta, Użytkownika z Livechat, a ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania przez Klienta, Użytkownika z Livechat. 

§ 14. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie usługę formularza kontaktowego, która umożliwia Klientowi, Użytkownikowi nawiązanie kontaktu ze Sprzedającym poprzez przesłanie za pośrednictwem formularz kontaktowego funkcjonującego na stronie internetowej Sklepu internetowego wiadomości do Sprzedającego. 

2. Formularz kontaktowy jest przeznaczony do udzielania informacji na temat Produktów sprzedawanych w ramach Sklepu internetowego, a także jego funkcjonowania i dostępnych w ramach jego działalności usług. 

3. Umowa o świadczenie usługi formularza kontaktowego zawierana jest w momencie rozpoczęcia korzystania przez Klienta, Użytkownika z formularza kontaktowego, a ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania przez Klienta, Użytkownika z formularza kontaktowego. 

§15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem przez Klientów z Sklepu internetowego. Szczegółowe zasady ochrony Danych Osobowych zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie Sklepu internetowego.

2. Sprzedawca stosuje na stronie Sklepu internetowego pliki "cookies", które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia podmiotu korzystającego ze strony Sklepu internetowego. Celem stosowania plików "cookies" jest poprawne działanie strony Sklepu internetowego. Mechanizm plików „cookies” nie niszczy urządzenia osób odwiedzających Sklep internetowy i strony Sklepu internetowego i nie wpływa na konfigurację w urządzeniach i oprogramowaniu na nich zainstalowanych. Podmioty korzystające ze strony Sklepu internetowego i Sklepu internetowego mogą wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2021 roku.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://ingrid.jcd.pl/pl/page/3-regulamin-sklepu 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Właściwym dla niniejszego Regulaminu i zawieranych na jego podstawie umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.

7. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu internetowego, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu internetowego, do oprogramowania, know – how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, służących do prezentacji Produktów przysługują Sprzedawcy lub partnerom Sprzedawcy, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z zawartości Sklepu internetowego może następować w sposób zgodny z Regulaminem i wymaga zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu będącego właścicielem praw własności intelektualnej.

8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania lub przerwy w dostępności Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niezgodnością sprzętową lub informatyczną Sklepu internetowego z urządzeniem końcowym lub system teleinformatycznym, z których korzysta Klient.

9. Wymienione w treści Regulaminu załączniki stanowią jego integralną część.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie ingrid.pl Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, powinien aktywować polecenie „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie internetowym.

Produkt dodany do porównania